Правни техничар

Подручје рада: економија, право и администрација

Трајање образовања: четири године

Образовни профил правни техничар је развијен на нивоу средњестручног образовања, а школовање траје четири године, после завршене основне школе.

Наставним програмом за образовни профил правни техничар предвиђени су садржаји којима се стичу неопходна знања и вештине из области права, администрације и економије. Уско стручни предмети који се изучавају у оквиру овог профила су: основи права, основи радног права, основи правних поступака и правног промета, матична евиденција, државно уређење, основи кривичног права и криминалистике, реторика и беседништво, кореспонденција са секретарским пословањем. Поред њих стичу се и повезују знања из предмета: основи економије, статистика, информатика и рачунарство, страни језици, матерњи језик, историја, психологија, филозофија, социологија, устав и право грађана и друго.

Поред неопходних стручних знања, практичне вештине неопходне за обављање послова, ученици овог профила стичу у оквиру практичне наставе и наставе у блоку, као и у оквиру секција које се организују у школи (симулација суђења, реторика и беседништво). Практична настава реализује се у разним државним институцијама и предузећима (судови, општине…).

Кроз праксу и разне симулације ученици имају прилику да повежу знања стечена у оквиру стручних предмета и на тај начин добију целокупну слику правног система ове земље.

Ученици овог профила могу наставити даље школовање на разним факултетима у вези са стеченим стручним знањем (Правни факултет, Факултет организационих наука, Економски факултет, Политичке науке као и на факултетима за маркетинг, менаџмент и сл.

У зависности од предмета које имају могу уписати друге несродне факултете: Филолошки факултет, Филозофски ( историја, психологија, филозофија, социологија…)…