Службеник у банкарству и осигурању

Подручје рада: економија, право и администрација


Трајање образовања:
четири године

Досадашњи огледи службеник у осигурању и банкарски службеник су се спојили и превели у редован образовни профил Службеник у банкарству и осигурању од 2016/17. године.

Ученици током школовања ће имати могућност да практична знања стичу и у виртуелној банци, као и у виртуелном осигуравајућем друштву које оснивају у трећем разреду.

Планом је предвиђено да ученици провере и прошире усвојена знања у школи у реалним банкама и осигуравајућим друштвима у којима ће обављати практичну (блок) наставу.

Службеник у банкарству и осигурању ће умети да: обавља послове са готовином, обавља послове по динарским рачунима правних и физичких лица, обавља послове везане за кредите становништва и правних лица, обавља девизне послове везане за физичка и правна лица, обавља послове везане за хартије од вредности, послове трезора, оставе и сефова, планира продају животног и неживотног осигурања, обавља продајне разговоре и закључује уговоре о осигурању, израђује поднуде (тарифирање), израђује полисе, обрађује захтев по полиси, организује сопствени рад и да сарађује са интерним и екстерним службама…

Након завршеног средњег образовања, службеник у банкарству и осигурању може да се запосли у банкама, осигуравајућим друштвима, установама, удружењима, а ширина образовања које стичу омогућава упис на одговарајуће факултете или вискоке школе струковних студија.